Våre samarbeidsorganisasjoner:

Brain Care BC (http://www.braincare-ethiopia.org)

Den Evangeliske Lutherske Frikirke DELF 

Den Norske Baptistmisjon DNB (www.baptist.no)

Den Norske Israelsmisjon DNI(www.israelsmisjonen.no)

Den Norske Misjonsallianse NMA (www.misjonsalliansen.no)

Det Norske Misjonsforbund DNM (www.misjonsforbundet.no)

Det Norske Misjonsselskap NMS (www.nms.no)

Frelsesarmèens Ytremisjon FAM (www.frelsesarmeen.no)

Frontiers Norden

Kirkens Nødhjelp KN

Kristen Muslimmisjon KMM (www.kmmisjon.no)

Metodistkirkens Misjon MKM (www.metodistkirken.no)

Misjonsbefalingen M28

Normisjon NOR (www.normisjon.no)

Norsk Luthersk Misjonssamband NLM (www.nlm.no)

Norsk Tibetmisjon NTM (www.tibetmisjonen.no)

Pinsekirkens Ytremisjon PYM (www.pym.no)

Ungdom i Oppdrag


 

Brain Care (BC)

 

Stiftelsen Braincare Ethiopia har som primær målsetting å drive veldedig helsearbeid i Etiopia basert på et kristent verdigrunnlag. Stiftelsen, som ble opprettet i 2006, arbeider med å bygge opp nevrokirurgisk kompetanse og behandlingstilbud i Etiopia. Behovet for denne kompetansen finnes nesten ikke i dette landet med en befolkning på 75 millioner.

 

Nevrokirurg Gabriel Lende fra Nærbø behandler barn med vannhode, ryggmargsbrokk og hjernesvulster, og voksne med svulster og hodeskader. Ved siden av livsviktige operasjoner, har han deltatt i opprettelse av en offentlig godkjent spesialistutdanning av nasjonale nevrokirurger. Arbeidet har til nå blitt utført ved det sørkoreanske sykehuset Myungsung Christian Medical Centre (MCM) i Addis Abeba.

 

 

 

 

 

Den Norske Baptistmisjon DNB

Aktive misjonsfelt

  • Kongo Norske baptister har drevet misjonsarbeid i Kongo siden 1918 da Bernhard Aalbu reiste ut første gang. Kirken er i dag selvstendig. I tillegg til å støtte det evangeliske arbeidet gjennom "kristen fostring" og pastorskolen formidles det for tiden bistandsmidler til helse, jordbruks- og landsbyutvikling, skole og utdannelsesrelaterte prosjekter.
  • Sierra Leone
  • Thailand 
  • I tillegg støttes enkeltprosjekter blant annet i Vietnam, i Øst Europa og Midt Østen med midler

  

 

Den Norske Israelsmisjon DNI

Hovedtyngden av Den Norske Istraelsmisjon sitt arbeid i utlandet skjer i Israel. Men vi driver også et utstrakt arbeid flere steder i verden.
 

 

Den Norske Misjonsallianse NMA

Misjonsalliansen er en frittstående, diakonal misjonsorganisasjon. Vi driver et omfattende arbeid blant fattige og marginaliserte mennesker i Asia, Sør- Amerika og Afrika.

Visjon: Vi gir livet en sjanse!

Misjon:Fattige og diskriminerte skal få møte Jesu kjærlighet i ord og handling. Sammen vil vi kjempe for å frigjøre de ressurser og muligheter Gud har gitt oss alle. Hovedsatsingene er mikrokreditt, helse og hiv/aids,skole, vann, og arbeid blant funksjonshemmede. Vi jobber i nært samarbeid med lokale myndigheter, organisasjoner og foreninger for at mennesker selv skal kunne skape en bedre fremtid for seg selv og landet de lever i. Det er viktig for oss at våre samarbeidspartnere har en ansvarsfølelse og et eierforhold til prosjektene. Slik er vi med å skape en bærekraft som sikrer verdien av arbeidet også i tiden som kommer.

Arbeidet drives med med støtte fra våre nærmere 30.000 givere og støttespillere i Norge. Dessuten får vi støtte fra den norske stat gjennom NORAD. Totalbudsjettet er på 95 millioner kroner. Misjonsalliansen legger vekt på lave administrasjonskostnader og effektiv drift, slik at størst mulig del av pengene skal overføres direkte til prosjektene.

Misjonsalliansens arbeid i Norge baseres på enkeltmenneskers og gruppers initiativ og engasjement. Dette er ikke formalisert i krets- eller regionsledd. Organsasjonens løse struktur er valgt utfra en målsetning om fleksibilitet, frihet og et mangfoldig engasjement. Ungdom er en prioritert målgruppe og dette gir utslag blant annet gjennom misjonsforeningene ilimitado og lamitad, samt volontørtjenesten tilknyttet Casa Alianza.

 

Det Norske Misjonsforbund DNM

 

 

 

Det Norske Misjonsselskap NMS

 

Det Norske Misjonsselskaps (NMS) formål er i ord og handling å vitne om Guds nåde i Jesus Kristus, og bidra til vekst i den verdensvide kirke.

NMS er Norges første misjonsorganisasjon, etablert 1842 i Stavanger og består av foreninger, grupper og enkeltpersoner. NMS er en selvstendig organisasjon innenfor Den norske kirke (Dnk) og et redskap for å realisere denne kirkens misjonsoppdrag. NMS arbeider i dag sammen med kirker og organisasjoner på fire kontinent og har ca 100 misjonærer utsendt.

VISJON
En levende, handlende og misjonerende kirke i alle land.
 
BØNN
La ditt rike komme!
 
SLAGORD
Brobygger i ord og handling
 
NMS ønsker å ivareta hele mennesket gjennom de tre programmene:
 
BUDSKAP - Evangelisering og menighetsbygging
BISTAND  - Diakoni og bistand BYGGING - Lederutvikling og organisasjonsbygging
 
 

Frelsesarmèens Ytremisjon FAM

 

Frelsesarmeen er et mangfoldig og særpreget kirkesamfunn som viser omsorg for hele mennesket ved å tilby suppe, såpe og frelse. Det vil si at vi for eksempel vil mette sultne mager, jobbe for den enkeltes verdighet, og vil fortelle om Guds kjærlighet.

 

Organisasjon og trossamfunn

Frelsesarmeen er en organisasjon som er åpen for alle. Enhver kan delta på våre gudstjenester og aktiviteter, eller også bli medlem. Siden 2005 er Frelsesarmeen i Norge i tillegg et eget trossamfunn. Alle kan bli medlem her også, men lovverket krever at man har avsluttet eventuelle andre tilsvarende medlemskap.

 

 

Kristen Muslimmisjon KMM

 

Kristen Muslimmisjon (KMM) er en liten misjonsorganisasjon med hovedoppgave å nå muslimene med evangeliet. Vi har misjonsarbeid i Senegal, India, Israel og Indonesia.

 

Kristen Muslimmisjon  ble grunnlagt av Otto Torvik i 1940.

Hjemmearbeidet blir drevet ved forkynnervirksomhet og foreninger  organisert i fem kretser.

Den eldste misjonsmarken er India. I Sajinipara arbeider vi med helsearbeid, skole for jenter, mange mindre prosjekter og evangelisering.

I Indonesia støtter KMM organisasjonen Smyrna Fellowship (SMF), og lønner to evangelister.

I Israel er arbeidet ledet av pastor Yousif Odeh, som gir ut et kristent magasin på arabisk og driver brevkurs og bibelspredning.

I Senegal drives arbeid innenfor evangelisering, bibeloversetting, handikap- og alfabetiseringsarbeid.

 

 

Metodistkirkens Misjon MKM

 

Metodistene tror på Jesus som Guds Sønn og menneskenes frelser. Det er like mange metodister som lutheranere i verden. Metodistene er tilsluttet Kirkenes Verdensråd.
Metodistkirken i Norge er en del av en global kirke, the United Methodist Church. Det finnes også en rekke andre metodistiske kirkesamfunn. De aller fleste av dem er medlemmer av World Methodist Council. Metodistene teller mer enn 75 millioner over hele verden og opplever en sterk vekst i Afrika, Asia og Latin-Amerika.
I Norge har Metodistkirken menigheter i alle landets fylker med unntak av Sogn og Fjordane. Metodistkirken driver folkehøyskole, sykepleierhøyskole, teologisk høyskole, sykehus, aldershjem, barnehager, ytre misjon, barne- og ungdomsarbeid.
Metodistene er opptatt av å utvikle gode økumeniske relasjoner med andre kirkesamfunn. Metodistkirken i Norge har formelle avtaler om gjensidig anerkjennelse med Den norske kirke og Det Norske Baptistsamfunn.
 
Norme - vi er medlem av Norme.

 

Normisjon NOR

Normisjon har som visjon å nå de unådde i Norge og resten av verden med det kristne budskapet og gjøre mennesker til etterfølgere av Jesus. Derfor vil Normisjon bygge fellesskap som tilber Gud, vitner om Jesus, tjener mennesker og vokser åndelig.
Normisjon er en evangelisk luthersk organisasjon og
organiserer over 70 tusen personer over hele Norge, inkludert medlemmene i Acta - barn og unge i Normisjon. I de fleste storbyene har Normisjon egne menighetsfellesskap. Normisjon driver også en utstrakt virksomhet på bedehus og i husfellesskap.
Normisjon har arbeid i 10 land i Sør-Amerika, Afrika og Asia. Organisasjonen har om lag 30 misjonærer som driver menighetsbygging. Normisjon samarbeider med en rekke nasjonale kirker. I tillegg driver Normisjon bistandsarbeid i samarbeid med NORAD.

 

Norsk Luthersk Misjonssamband NLM

Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) er en fri og selvstendig misjonsorganisasjon på luthersk grunn. De fleste av dem som er aktive i Misjonssambandet er også medlemmer i Den norske kirke. Utgangspunktet for organisasjonen er Jesu siste befaling:
Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. (Matteus 28,18b-20)
Organisasjonen ble grunnlagt i 1891 for å sende misjonærer til Kina. Da organisasjonen måtte forlate Kina etter 2. verdenskrig skriftet organisasjonen navn fra Kinamisjonsforbundet til dagens navn. I dag er NLM en av Europas største misjonsorganisasjoner.
NLM har mottoet Verden for Kristus. Visjonen er at Bibelens budskap skal formidles til mennesker i utlandet og Norge.
Norsk Luthersk Misjonssamband har omkring 175 misjonærer som er aktive i et omfattende misjonsarbeid i elleve land i tre verdensdeler. Først og fremst bringes evangeliet til unådde folkeslag, men hjelpearbeid innen helse, jordbruk og skole er også en del av hverdagen til misjonærene.
I Norge har vi et omfattende arbeid med rundt 3 000 foreninger og forsamlinger fordelt på 16 kretser. Barnelag, juniorklubber, ungdomslag, kor, misjonsforeninger, kvinneforeninger og mannsforeninger. Alene eller sammen med andre driver vi 25 skoler fra grunnskole- til høgskolenivå. I tillegg har vi 33 leirsteder, 40 barnehager og fire nærmiljøsentra. NLM-eide Lunde Forlag AS og Lynor AS produserer bøker, kassetter, cd-er og videoer/DVD. Gjennom Norea Mediemijon og en rekke lokalradioer drives et omfattende radioarbeid. Vi gir ut bladet Utsyn som inneholder stoff fra våre misjonsland og Norge. Vi har en egen nettside for ungdom som heter itro.no. Superblink er en medieklubb for barn som eies og drives av Norsk Luthersk Misjonssamband og Norea Mediemisjon i samarbeid med Indremisjonsforbundet.

 

 

Pinsekirkens Ytremisjon PYM

PYM er eid av pinsebevegelsens menigheter i Norge.
Sammenlignet med andre misjonsorganisasjoner, regnes er pinsemisjonen i Norge den tredje største misjonsvirksomheten. Pinsemenighetene er engasjert i over 40 land og har om lag 100 aktive misjonærer som er i langtidstjeneste ute.
I tillegg til menighetene finnes det en del misjonsstiftelser drevet gjennom en lokal menighet eller av pinsevenner privat. Dette betyr at pinsevennenes misjonsarbeid er svært desentralisert og mangfoldig.
PYM kontoret har en administrasjon med 10 ansatte. PYM kontoret holder til på Tveita i Oslo. Kontoret drives av midler fra menighetene, frivillige gaver og administrasjonstilskudd gjennom bistandsprosjekter.
Organisasjon Misjonsarbeidet er tilknyttet de lokale pinsemenigheter, som har både arbeidsgiver- og utsenderansvar for misjonærene. Arbeidet koordineres gjennom fire regioner som har ansvar for fire kontinenter; Afrika, Europa, Asia og Amerika. For hvert misjonsland, er det en norsk kontaktmenighet. For de større misjonslandene er det også Landutvalg der flere pinsemenigheter er med.

Sykepleiernes Misjonsring

Lovisenberggt. 15A Kontonr.: 1609.51.13676
0456 OSLO  
E-post: smr@lovisenberg.no
«Hans herlighet til pris»Efeserne 1,12